Rejestracja dla partnerów

Informacje podstawowe

Wprowadź w formacie: +48 123 456 789

Siedziba firmy

Nazwa firmy zgodnie z rejestrem handlowym
Ulica numer
Identyfikator VAT dla Słowacji!

Adres firmy (adres dostawy)

Używana nazwa firmy.
Ulica numer

Dodatkowe informacje o firmie

Format: XX XXXX YYY
(Na przykład XXXX = numer klienta, YYY = Numer zakładu)
Format: 49.2190523,18.7410651

Oferta produktów

Wyrażam zgodę na warunki handlowe

Zgadzam się na otrzymywanie informacji biznesowych na tego e-maila (maksymalnie 2 razy w miesiącu). W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji w swoim profilu.

1/.Administratorem danych osobowych przekazanych w celu realizacji umów handlowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzeni o ochronie danych osobowych), zwanego dalej „RODO”, jest: Eschenbach Optik Polen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Biedronki 60, 02-959 Warszawa.

2/. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji umów handlowych, 
w szczególności: do obsługi zamówień, reklamacji itp.

3/. Podstawą przetwarzania danych w rozumieniu RODO jest dobrowolna zgoda Klienta, zaś samo przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.

4/. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy handlowej. 

5/. Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, mając świadomość możliwości odmowy, jak również późniejszego wycofania zgody, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na trwałym nośniku.

6/. Klientowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych
- sprostowania danych, ich usunięcia, bądź ograniczenia przetwarzania
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
- przenoszenia danych osobowych
- cofnięcia zgody na przetwarzanie (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)
- wniesienia skargi do organu nadzorczego

7/. Wycofanie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zrealizowania umowy przez Eschenbach Optik Polen Sp. z o.o. 

8/. Eschenbach Optik Polen Sp. z o.o. zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe Klienta zgodnie 
z RODO, jak również innymi przepisami prawa, chroniącymi prawa osób, których te dane dotyczą.

9/. Administrator potwierdza stosowanie procedur bezpieczeństwa ochrony danych osobowych spełniające wymogi RODO.

10/. Administrator zobowiązuje się udostępnić pozyskane dane tylko upoważnionym pracownikom, wyłącznie 
w zakresie koniecznym do realizacji umów handlowych.