Polityka prywatności firmy Eschenbach Optik Polen Sp. z o.o.

Spis treści:

  1. Administrator danych.
  2. Przetwarzanie danych osobowych.
  3. Ochrona Państwa danych osobowych.
  4. Sprecyzowanie celu przetwarzania danych osobowych.
  5. Dane, które są rejestrowane w trakcie wizyty na naszej stronie internetowej
  6. Pliki cookie.
  7. Skrypt Cookiebot.
  8. Geolokalizacja.
  9. Zastosowanie Map Google.
  10. Zastosowanie narzędzia Google Analytics.
  11. Zastosowanie plików cookie Google DoubleClick.
  12. Zastosowanie Managera Tagów Google.
  13. Zastosowanie pikseli Facebooka, grupy niestandardowych odbiorców i konwersja Facebook.
  14. Zastosowanie Instagramu.
  15. Przycisk Facebook (wtyczka mediów społecznościowych).
  16. Zamówienia dokonywane przez naszą stronę internetową. a) Rejestracja.
  17. Dzieci i młodzież.
  18. Bezpieczeństwo.
  19. Zmiana naszych przepisów o ochronie danych
  20. Zgody.
  21. Formularz kontaktowy.
  22. Prawa osób, których dane dotyczą. a) Prawo do informacji / b) Prawo do korekty lub uzupełnienia danych. / c) Prawo do usunięcia danych. / d) Prawo do ograniczenia przetwarzania. / e) Prawo do przenoszenia danych.
  23. Prawo do sprzeciwu.
  24. Pytania, wnioski i zażalenia dotyczące ochrony danych.
  25. Prawo do złożenia skargi w instytucji nadzoru.

1. Administrator danych

Eschenbach Optik Polen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Biedronki 60, 02-959 Warszawa), jako administrator strony internetowej (https://www.eschenbach.pl) jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej jako „RODO”).

 

2. Przetwarzanie danych osobowych

Danymi osobowymi zgodnie z RODO są wszystkie informacje, które dotyczą osoby fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do identyfikacji (danej osoby). Osoba możliwa do identyfikacji jest osobą fizyczną, jeśli może zostać zidentyfikowana w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności w oparciu o przyporządkowanie do określonego identyfikatora (takiego jak nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres IP, dane lokalizacyjne lub cechy szczególne takie, jak tożsamość genetyczna, ekonomiczna i społeczna tej osoby fizycznej).

Pod pojęciem przetwarzanie należy rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

W celu korzystania z naszej strony internetowej zasadniczo nie ma konieczności, aby podawali Państwo swoje dane osobowe. W określonych przypadkach potrzebujemy jednak Państwa nazwiska i adresu oraz innych danych, abyśmy mogli świadczyć na Państwa rzecz określone usługi.

To samo ma miejsce przykładowo w sytuacji dotyczącej dosłania materiału informacyjnego i zamówionych towarów lub udzielenia odpowiedzi na indywidualne Państwa zapytania. Tam, gdzie jest to wymagane, tam informujemy Państwa o tym w odpowiedni sposób. Poza tym przetwarzamy tylko te dane, które udostępniają nam Państwo dobrowolnie, i ewentualnie takie, które pobieramy automatycznie w trakcie Państwa wizyty na naszej stronie (np. adres IP i nazwy wywołanych przez Państwa stron, użytej przez Państwa przeglądarki i Państwa systemu operacyjnego, datę i godzinę dostępu, użyte wyszukiwarki, nazwy ściągniętych plików).

Jeśli korzystają Państwo z usług obsługi, to wtedy pobierane są tylko te dane, których potrzebujemy w celu świadczenia usług. Jeśli prosimy Państwa o dalsze dane, to chodzi wtedy o informacje podawane dobrowolnie.

Jeśli wprowadzają Państwo swoje dane osobowe sami w przypadku korzystania z aplikacji, to udzielają nam Państwo w ramach swoich czynności zgody na to, abyśmy dla naszych celów handlowych mogli rejestrować, przetwarzać i wykorzystywać Państwa dane osobowe, które są dostępne w wykorzystywanej przez Państwa aplikacji. Jeśli Państwa dane osobowe są wprowadzane do aplikacji w ramach rozmów prowadzonych z Państwem, to informujemy Państwa o rejestracji, przetwarzaniu i wykorzystaniu Państwa danych osobowych, np. w ramach rozmowy z klientem.

Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w celu wykonania zawartej z Państwem umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem tej umowy, jak również w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Eschenbach Optik Polen Sp. z o.o. (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) RODO).

Przekazujemy Państwa dane osobowe jedynie w przypadkach, w których jesteśmy do tego zobowiązani ustawowo lub umownie (np. w związku z zawartymi z naszymi podwykonawcami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, takimi jak obsługa IT lub obsługa księgowa).

 

3. Ochrona Państwa danych osobowych

Cieszymy się z Państwa zainteresowania naszą firmą i oferowanymi przez nas produktami i usługami, i chcielibyśmy, abyście się Państwo czuli bezpiecznie w trakcie wizyt na naszej stronie internetowej również pod względem ochrony Państwa danych, gdyż ochronę Państwa danych traktujemy bardzo poważnie. Przestrzeganie przepisów Europejskiego rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych i przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest dla nas oczywistością.

Podjęliśmy działania techniczne i organizacyjne, których celem jest zapewnienie, iż przepisy prawa dotyczące ochrony danych przestrzegane są zarówno przez nas jak również przez naszych dostawców usług. Nasi pracownicy oraz firmy usługowe, którym udzielamy zleceń, są zobowiązani do zachowania poufności i przestrzegania postanowień RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.

W ramach naszych obowiązków informacyjnych chcielibyśmy nadać tej Polityce możliwie jak najbardziej przejrzystą formę. W dalszej części dokumentu przedstawiamy szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania Państwa danych, wykorzystania narzędzi monitorujących/analitycznych, zastosowania plików cookie i wtyczek mediów społecznościowych.

 

4. Sprecyzowanie celu przetwarzania danych osobowych

Udostępnione przez Państwa dane przetwarzamy odpowiednio do zasad ograniczenia do minimum danych osobowych, które są przetwarzane i zasad ograniczenia celu. Zasada ograniczenia celu stanowi, że dane zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane za niezgodne z pierwotnymi celami.

Zasadniczo przetwarzamy Państwa dane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania, w celu zrealizowania Państwa zamówień lub umożliwienia Państwu dostępu do określonych informacji i ofert. Dla celów związanych z troską o kształt naszych relacji z Państwem jako klientami może być poza tym konieczne, abyśmy my lub firma usługowa, której udzielamy zlecenia, mogli wykorzystać te dane w celu informowania Państwa o ofertach produktów lub przeprowadzenia ankiet online w tym celu, aby móc lepiej sprostać zadaniom i wymaganiom naszych klientów.

Będziemy przetwarzać udostępnione przez Państwa dane w internecie jedynie do celów, o których będziemy Państwa informować. Dalsze przekazywanie Państwa danych osobom trzecim nie odbędzie się bez Państwa wyraźnej zgody.

Zbieranie danych oraz ich przekazywanie instytucjom uprawnionym do zbierania i udzielania informacji, instytucjom państwowym i urzędom odbywa się tylko w ramach obowiązujących przepisów, o ile na ich mocy jesteśmy do tego zobowiązani.

 

5. Dane, które są rejestrowane w trakcie wizyty na naszej stronie internetowej

Przy korzystaniu z naszej strony internetowej z przyczyn organizacyjnych i technicznych mogą być przetwarzane następujące dane:
- adres IP z Państwa urządzenia, które może być podłączone do internetu, a z którego to urządzenia kierują Państwo zapytanie;
- data i godzina korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej;
- strona internetowa/aplikacja, z której uzyskali Państwo dostęp do strony (URL polecenia);
- użyty przez Państwo typ przeglądarki i jej wersja;
- system operacyjny Państwa komputera, który może być połączony z internetem;
- nazwa Państwa dostawcy usług internetowych;
- podstrony internetowe na naszej stronie internetowej, do których kierują się Państwo przez swój system dostępu;
- pliki ściągane z naszej strony internetowej (np. dokumenty PDF lub Word).

 

6. Pliki cookie

W trakcie wizyty na naszych stronach internetowych różne informacje mogą być archiwizowane w Państwa komputerze w postaci plików cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które wysyłane są przez serwer sieciowy do Państwa przeglądarki i do dysku twardego Państwa komputera. Niektóre pliki cookie są ponownie kasowane po zakończeniu sesji w przeglądarce, a więc również po zamknięciu Państwa przeglądarki (tzw. cookie sesyjne). Inne pliki cookie pozostają w Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnej wizycie (tzw. trwałe pliki cookie). Trwałe pliki cookie są po zadanym okresie czasu automatycznie kasowane, i okres ten może mieć różną długość w zależności od rodzaju plików cookie.

Gdy wywołują Państwo naszą stronę internetową, to na twardym dysku Państwa komputera zapisywane są pliki cookie, które są konieczne pod względem technicznym („cookies sesyjne“). Pliki cookie, które konieczne są dla technicznie bezbłędnego i optymalnego przygotowania naszych usług („cookies konieczne ze względów technicznych“), zapisywane są na podstawie naszego uprawnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Mogą być przy tym przetwarzane ewentualnie nazwy wywoływanych przez Państwa stron, używanej przez Państwa przeglądarki, Państwa systemu operacyjnego, daty i godziny dostępu, użyte przeglądarki oraz nazwy ściągniętych plików oraz adresy IP. Jest to niezbędne dla funkcjonowania, prezentacji i funkcjonalności strony intertnetowej mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa. Jeśli nie chcą Państwo, abyśmy rozpoznali Państwa komputer, to mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie na swoim twardym dysku wybierając w swoich ustawieniach przeglądarki tryb „nie akceptuj plików cookie“. Szczegóły tego mechanizmu znajdą Państwo w instrukcji producenta Państwa przeglądarki. Proszę jednak pamiętać o tym, że może to spowodować ograniczenia w działaniu w zakresie naszych ofert.

Oprócz tego pliki cookie mogą być używane do celów analitycznych, marketingowych i statystycznych w celu rejestrowania Państwa preferencji („pliki cookie nie konieczne ze względów technicznych“). Pliki cookie, które nie są konieczne ze względów technicznych, umieszczane są tylko po udzieleniu przez Państwa zgody na ich stosowanie (bazując na podstawie prawnej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Europejskiego rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych).

Państwa ustawienia dotyczące plików cookie mogą Państwo w każdej chwili zobaczyć w przedstawionej poniżej deklaracji plików cookie, i mogą Państwo te ustawienia modyfikować, oraz odwoływać ustawienia uprzednio zatwierdzone.

Dalsze informacje na temat zastosowanych plików cookie znajdą Państwo na końcu oświadczenia o plikach cookie.

Deklaracja Cookiebot:
Proszę podać swoje dane identyfikacyjne zgody i datę, jeśli kontaktują się Państwo z nami odnośnie swojej zgody.
Państwa zgoda dotyczy następujących domen: https://www.eschenbach.pl/
Państwa aktualny stan: tylko konieczne pliki cookie.
ID Państwa zgody: gLrnsr4skLF0Qnj59a68+5JatDj1ArYCuEHnoJuxcH+ILi7yRIeOQ==
Data zgody: piątek, 27 listopada 2020, godz. 16:40:36 czasu środkowoeuropejskiego

Proszę zmienić swoją zgodę

Deklaracja plików cookie została zaktualizowana ostatnio w dniu 23.11.20 przez Cookiebot:

Konieczne (2)

Konieczne pliki cookie pomagają w tym, że strona internetowa stanie się użyteczna w ten sposób, że umożliwiają one główne jej funkcje, takie jak nawigacja strony i dostęp do bezpiecznych jej obszarów. Strona internetowa nie może właściwie funkcjonować bez tych plików.
Nazwa Dostawca Cel Upływ Typ
Cookieconsent Cookiebot Zapisuje status zgody użytkownika dla plików cookie w aktualnej domenie 1 rok HTTP cookie
PHPSESSID eschenbach-kompetenzpartner.com Zachowuje stany użytkownika przy wszystkich zapytaniach na stronach sesja HTTP

 

Statystyki (3)

Statystyczne pliki cookies pomagają posiadaczom stron internetowych w zrozumieniu, w jaki sposób odwiedzający strony wchodzą ze sobą w interakcję, i robią to poprzez anonimowe zbieranie i zgłaszanie informacji.
Nazwa Dostawca Cel Upływ Typ
_ga Manager tagów Google Rejestruje jednoznaczne ID, które jest stosowane w celu generowania danych cookie statystycznych zgodnie ze sposobem użytkowania strony przez odwiedzającego 2 lata HTTP cookie
_gat Manager tagów Google Stosowany przez Google Analytics w celu ograniczenia ilości wymogów 1 dzień HTTP cookie
_gid Manager tagów Google Rejestruje jednoznaczne ID, które jest stosowane w celu generowania danych statystycznych ze sposobem użytkowania strony przez odwiedzającego 1 dzień HTTP

 

Marketing (3)

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu podążania za odwiedzającymi na stronach internetowych. Zamiarem ich jest pokazanie komunikatów, które są istotne dla indywidualnego użytkownika i przemawiają do niego, i dlatego mają większą wartość dla wydawcy i dla konkurencyjnych stron trzecich.
Nazwa Dostawca Cel Upływ Typ
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Próbuje ocenić pasmo użytkownika na stronach z zintegrowanymi materiałami video na kanale YouTube 1/9 dni HTTP cookie
YSC YouTube Rejestruje jednoznaczne ID w celu zachowania statystyk materiałów video na kanale YouTube, które widział użytkowni sesja HTTP cookie

 

7. Skrypt Cookiebot

Nasze strony internetowe korzystają z technolgii udzielania zgody na pliki cookie skryptu Cookiebot w celu dokumentowania Państwa zgody na zapisywanie określonych plików cookies w Waszej przeglądarce. Cookiebot jest produktem firmy Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga. Gdy uruchamiacie Państwo nasze strony internetowe, to w Waszej przeglądarce zapisany zostaje plik cookie skryptu Cookiebot, w której to przeglądarce zapisywane są udzielone zgody lub odmowa tych zgód. Dane te nie są przekazywane dostawcy skryptu Cookiebot.

Jeśli kasują Państwo pliki cookie w swojej przeglądarce, to jesteście ponownie pytani o zgodę na pliki cookie, gdy tylko na nowo wchodzicie na stronę internetową lub ładujecie ją na nowo.

Technolgia udzielania zgody na pliki cookie skryptu Cookiebot stosowana jest w celu uzyskania ustawowo nakazanych zezwoleń na użycie plików cookie. Podstawą prawną jest tu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Zarejestrowane dane zapisywane są do momentu, gdy wzywacie nas Państwo do skasowania danych wzgl. sami kasujecie Państwo plik cookie skryptu Cookiebot lub odpada cel zapisu danych. Nie wpływa to na bezwględnie obowiązujące ustawowe okresy przechowywania.

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych skryptu Cookiebot znajdą Państwo pod adresem: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

 

8. Geolokalizacja

Jeśli w swojej przeglądarce lub w systemie operacyjnym lub w innych ustawieniach Państwa urządzenia końcowego wyrazili Państwo zgodę na tak zwaną geolokalizację, to my korzystamy z tej funkcji, aby móc Państwu zaoferować indywidualne usługi odnoszące się do Waszej aktualnej lokalizacji. W ten sposób przetworzone Państwa dane lokalizacyjne przetwarzamy wyłącznie dla potrzeb tej funkcji. Gdy kończą Państwo korzystanie, dane te są kasowane.

 

9. Zastosowanie Map Google

Niniejsza strona internetowa korzysta z produktu firmy pod nazwą Mapy Google firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. W mapach Google otrzymują Państwo informacje na temat interesujących Was miejsc na podstawie swoich dotychczasowych zapytań związanych z wyszukiwaniem oraz na podstawie wywołanego obszaru mapy.

Korzystając z tej strony internetowej wyrażacie Państwo swoją zgodę na przetwarzanie w sposób zautomatyzowany zebranych danych przez Google LLC, ich przedstawicieli oraz osoby trzecie. Informujemy o tym, że Google przy korzystaniu z map przetwarza dane w sposób zautomatyzowany, na co nie mamy żadnego wpływu.

Dalsze informacje na ten temat znajdą Państwo pod adresem: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

Warunki korzystania z Map Google znajdą Państwo pod adresem: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

 

10. Zastosowanie narzędzia Google Analytics

Na naszej stronie internetowej stosowane jest narzędzie internetowe Google Analytics, w przypadku którego chodzi o usługę analizy statystyk serwerów WWW firmy Google LLC („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics stosuje tzw. pliki cookie, pliki tekstowe, które są zapisywane w Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej.

Informacje generowane przez plik cookie, a dotyczące korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej Państwa adres IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostaje uprzednio skrócony (tzw. maskowanie IP).

Jedynie w wyjątkowych wypadkach do serwera Google w Stanach Zjednoczonych przesyłany jest pełen adres IP, i tam zostaje skrócony. Anonimizacja IP jest aktywna na tej stronie internetowej. Na zlecenie administratora tej strony internetowej Google będzie używać tych informacji w celu analizy korzystania przez Państwa z tej strony, w celu zestawiania raportów o aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia w stosunku do aministratora tej strony innych usług związanych z korzystaniem ze strony i korzystaniem z internetu.

Adres IP przekazany w ramach działalności Google Analytics z Państwa wyszukiwarki nie jest łączony z innymi danymi firmy Google. Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie swojego oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim wypadku nie będziecie Państwo ewentualnie mogli w pełnym zakresie korzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej. Mogą Państwo poza tym nie wyrazić zgody wobec Google na rejestrację danych wygenerowanych przez plik cookie, i odnoszących się do korzystania przez Was z tej strony (łącznie z adresem IP) oraz na przetwarzanie tych danych przez Google w ten sposób, że ściąniecie wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniżej podanym adresem i zainstalujecie ją. Aktualny link do tej wtyczki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Deklarację o ochronie danych osobowych firmy Google mogą Państwo wywołać pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de, a warunki korzystania Google pod adresem: https://policies.google.com/terms?hl=de.

 

11. Zastosowanie plików cookie Google DoubleClick

Na naszej stronie internetowej stosowane są pliki cookie Google DoubleClick, w przypadku których chodzi o usługę analityczną firmy Google LLC („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. W przypadku Double-Click przy pomocy plików cookie dokonywana jest optymalizacja w zakresie reklamy w celu przygotowania dla użytkowników istotnych reklam, ulepszania raportów z przeprowadzanych kampanii lub w celu zapobieżenia temu, aby użytkownik wielokrotnie widział te same reklamy.

Pliki cookie DoubleClick stosowane są w celu przeprowadzania analiz korzystania z tej strony internetowej. W tym celu zestawia się raporty dotyczące aktywności na naszej stronie internetowej, abyśmy mogli odpowiednio spersonalizować naszą ofertę zgodnie z Państwa potrzebami. Pliki cookie DoubleClick nie zawierają żadnych danych. Czasami plik cookie zawiera dodatkowy, zamaskowany indentyfikator w celu identyfikacji kampanii, z którą użytkownik zetknął się wcześniej. W ten sposób wyklucza się sytuacje, gdzie możliwe jest wyciągnięcie wniosków dotyczących zachowania się konkretnej osoby w sieci. Pliki cookie typu DoubleClick wykorzystują opatrzony pseudonimem numer identyfikacyjny, który jest przyporządkowany Państwa przeglądarce, i który służy do sprawdzenia wyświetlania i wywoływania reklam. Umożliwia to firmie Google i jej stronom partnerskim włączanie reklam bazując na uprzedniej wizycie na naszych strona internetowych lub na innych stronach. Informacje, które generowane są przez pliki typu DoubleClick, Google przesyła do serwera w Stanach Zjednoczonych, i tam je zapisuje. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych i na ich uprzednio opisane opracowanie przez firmę Google.

Mogą Państwo zapobiec zapisaniu plików cookie przez odpowiednie ustawienie oprogramowania swojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim wypadku nie będziecie Państwo ewentualnie mogli w pełnym zakresie korzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej. Mogą Państwo poza tym nie wyrazić zgody wobec Google na rejestrację danych wygenerowanych przez plik cookie, i odnoszących się do korzystania przez Was z tej strony oraz na przetwarzanie tych danych przez Google w ten sposób, że ściąniecie wtyczkę do przeglądarki dostępną w następującym linkupod punktem Rozszerzenie DoubleClick, i zainstalujecie ją. Alternatywnie mogą Państwo deaktywować pliki typu Doubleclick również przy pomocy pliku Opt-Out.

 

12. Zastosowanie Managera Tagów Google

Na naszych stronach internetowych stosowany jest Manager Tagów Google. Manager Tagów Google to rozwiązanie stosowane przez firmę Google LLC, przy pomocy którego firmy mogą zarządzać na powierzchni tagami stron internetowych. W przypadku Managera Tagów Google chodzi o domenę wolną od plików cookie, która nie rejestruje żadnych danych. Manager Tagów Google dba o wyzwalanie innych tagów, które ze swojej strony w danej sytuacji rejestrują dane. Jednak Manager Tagów Google nie ma dostępu do tych danych. Jeśli deaktywacja dokonywana jest na poziomie domeny lub plików cookie, to zostaje ona włączona w odniesieniu do wszystkich tagów śledzących, o ile są one implementowane przy pomocy Managera Tagów Google.

Szczegółowe informacje na temat Managera Tagów Google znajdą Państwo w następującym linku: www.google.de/tagmanager/use-policy.html

 

13. Zastosowanie pikseli Facebooka, grupy niestandardowych odbiorców i konwersja Facebook

Stosujemy tzw. „piksele Facebooka" platformy społecznościowej Facebook, która administrowana jest przez firmę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 w Irlandii („Facebook").

Przy pomocy pikseli Facebooka może on definiować Państwa jako odwiedzających naszą ofertę online jako grupę deocelową dla prezentacji reklam (tzw. „Facebook-Ads"). Zgodnie z tym stosujemy piksele Facebooka, aby wyświetlać włączane przez nas reklamy na Facebooku tylko tym użytkownikom tej platformy społecznościowej, którzy okazali zainteresowanie również naszą ofertą internetową lub którzy wykazują się określonymi cechami (np. zainteresowanie określonymi tematami lub produktami, które określane są w oparciu o odwiedzane strony internetowe), które przekazujemy Facebookowi (tzw „grupy niestandardowych odbiorców“). Przy pomocy pikseli Facebooka chcielibyśmy również zagwarantować, aby nasze reklamy na Facebooku odpowiadały potencjalnemu zainteresowaniu użytkowników, i nie były dla nich uciążliwe. Przy pomocy piksela Facebooka możemy poza tym monitorować skuteczność reklam na Facebooku dla celów statystycznych i badania rynku. Widzimy po nim, czy użytkownik po kliknięciu na reklamę na Facebooku został przekierowany na naszą stronę internetową (sog. „konwersja“).

Zebrane dane są dla nas jako administratorów tej strony internetowej anonimowe, i nie możemy z nich wnioskować o tożsamości użytkowników. Dane są jednak zapisywane i przetwarzane przez Facebooka, i w ten sposób możliwe jest ich powiązanie z danym profilem użytkownika, i Facebook może wykorzystać te dane dla własnych celów reklamowych odpowiednio do wytycznej dotyczącej wykorzystywania danych przez platformę Facebook. W ten sposób Facebook może umożliwić włączanie reklam na swoich stronach oraz poza swoją platformą. Jako administrator stron nie mamy wpływu na takie wykorzystanie danych.

Ogólne wskazówki dotyczące przetwarzania danych przez platformę społecznościową Facebook i prezentację reklam Facebooka mogą Państwo znaleźć w tekście wytycznych dotyczących wykorzystywania danych przez tę platformę pod adresem: https://www.facebook.com/policy.php. Specjalne informacje i szczegóły dotyczące pikseli Facebooka i ich sposobu funkcjonowania znajdą Państwo pod adresem: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Jeśli posiadają Państwo konto na Facebooku, to mogą Państwo nie wyrazić zgody na rejestrację i przetwarzanie swoich danych przez piksele Facebooka w celu prezentacji reklam na tej platformie. Aby zapewnić, które rodzaje reklam mają być pokazywane Państwu w ramach Facebooka, możecie wywołać stronę przygotowaną przez tę platformę i tam postępować według wskazówek dotyczących ustawień reklam, z których korzystają użytkownicy, pod adresem: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. W tym celu musicie Państwo być zalogowani na Facebooku. Ustawienia odbywają się zależnie od platformy, tzn. są przejmowane dla wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.

Jeśli nie macie Państwo konta na Facebooku, to możecie deaktywować reklamę, z której korzystacie  na Facebooku na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

14. Zastosowanie Instagramu

Na naszych stronach internetowych stosowany jest serwis społecznościowy „Instagram“. „Instagram“ administrowany jest przez firmę Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, w Irlandii. Dzięki umieszczonemu na naszych stronach przyciskowi „Instagram“ serwis ten otrzymuje informacje o tym, że wywołali Państwo naszą odpowiednią stronę internetową. Jeśli zalogowali się Państwo na stronie Instagramu, to może on przyporządkować tę wizytę na naszych stronach do Państwa konta na Instagramie i tym samym powiązać dane. Dane przekazane poprzez kliknięcie na przycisk „Instagram“ zostają zapisane przez serwis Instagram. Dla celów i w zakresie przetwarzania danych oraz w zakresie Państwa odnośnych możliwości ustawień w celu ochrony Państwa prywatności otrzymają Państwo dalsze informacje zawarte w wytycznej Instagramu dotyczącej ochrony danych osobowych, którą to wytyczną mogą Pańtwo wywołać za pośrednictwem strony: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Jeśli chcą Państwo uniemożliwić, aby Instagram przyporządkowywał wizytę na naszych stronach internetowych do Państwa konta na Instagramie, to musicie przed wizytą na naszych stronach wylogować się ze swojego konta na Instagramie.

 

15. Przycisk Facebook (wtyczka mediów społecznościowych)

Na naszych stronach znajdują się wtyczki platformy społecznościowej Facebook, która jest administrowana przez firmę Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2 w Irlandii. Wtyczka Facebook-Share jest oznaczona niebieskim logo z białymi literami „f“.

Informujemy użytkowników naszej strony internetowej o tym, że na naszej stronie internetowej zainstalowane są wtyczki do Facebooka. Jeśli klikną Państwo na wymieniony przycisk, to przez daną wtyczkę utworzone zostanie bezpośrednie połączenie z Facebookiem. Zawartość użytej przez Państwa wtyczki zostaje bezpośrednio przekazana do Państwa przeglądarki. Poza zakresem naszego wpływu znajduje się treść przekazywanych danych. Chcielibyśmy jednak poinformować Państwa o tym, które dane są według naszego obecnego stanu wiedzy przekazywane do Facebooka.

Jeśli korzystają Państwo z wymienionych wtyczek, tzn. klikają na dany przycisk, to informacje o tym, że wywołali Państwo określone miejsca na naszych stronach internetowych, przekazywane są do serwera Facebooka. Ma to jednocześnie taki skutek dla uzytkowników zalogowanych na Facebooku, że dane związane z korzystaniem ze stron przyporządkowane zostają do Państwa danego konta osobistego. Jeśli korzystają Państwo z tych przycisków, tzn. z wtyczek Facebooka, to informacje te zostają przekazane z Państwa przeglądarki bezpośrednio do Facebooka, i tam zapisane. Również wtedy, gdy nie jesteście członkami wymienionych platform społecznościowych, istnieje możliwość, że Facebook zarejestruje i zapisze Państwa IP.

Dla celów i w zakresie przetwarzania zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych oraz w zakresie Państwa możliwości ustawień w celu ochrony Państwa prywatności prosimy wejść na wymienione poniżej strony internetowe zawierające informacje o ochronie danych osobowych, które są publikowane przez administratorów platform społecznościowych: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Facebook: http://facebook.com/policy.php

Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na to, aby Facebook gromadził dane dotyczące naszych stron internetowych, prosimy o to, abyście Państwo przed wejściem na nasze strony wylogowali się z Facebooka. Poza tym mają Państwo możliwość zablokowania w Waszej przeglądarce wtyczki Facebooka z reklamami.

 

16. Zamówienia dokonywane przez naszą stronę internetową

a) Rejestracja

Za pośrednictwem naszej strony internetowej mają Państwo możliwość zarejestrowania się jako klienci w naszym sklepie internetowym. Gdy już się Państwo raz zarejestrowali, to w przypadku przyszłego zamówienia mogą Państwo, bezpośrednio wpisując swój numer klienta/nazwę użytkownika i hasło, zalogować się w naszym serwisie sklepu online bez konieczności ponownego podawania swoich danych kontaktowych. Państwa dane osobowe wprowadzane są do maski wprowadzenia danych, które są następnie do nas przekazywane i przez nas zapisywane. Jeśli dokonują Państwo zamówienia przez naszą stronę internetową, to w celu opracowania Państwa zleceń wykorzystywane są dane, które są złożone przez Państwa u nas w naszym systemie, takie jak nazwisko, adres dostawy, warunki i dane płatności.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu wykonania umowy lub w celu podjęcia działań przedumownych (art. 6 ust.1 lit. b) RODO), jak również w celu wywiązania się z zobowiązania prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Poza tym Państwa dane mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość drogą pocztową pismem na adres Eschenbach Optik Polen Sp. z o.o., ul. Biedronki 60, 02-959 Warszawa lub drogą mailową na adres: datenschutz@eschenbach-optik.com. Państwa dane osobowe zostaną skasowane, jeśli nie będą już potrzebne do wyżej wymienionych celów, chyba że sprzeciwiają się temu ustawowe obowiązki przechowywania.

 

17. Dzieci i młodzież

Nasza strona internetowa jest kierowana wyłącznie do potencjalnych klientów, interesantów oraz partnerów handlowych i przedstawicieli prasy.

Osoby poniżej 16 lat nie powinny przekazywać żadnych danych bez zgody swoich przedstawicieli ustawowych. Nie żądamy danych od dzieci i młodzieży, którzy nie ukończyli szesnastego roku życia. Nie gromadzimy tych danych i nie przekazujemy ich również osobom trzecim.

 

18. Bezpieczeństwo

Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zgodnie z przepisami ustawowymi w celu ochrony Państwa danych osobowych przed ich przpadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ich ujawnieniem lub udostępnieniem.

Wszyscy nasi pracownicy i wszystkie osoby zajmujące się przetwarzaniem danych zobowiązani są do przestrzegania przepisów RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych, jak również do poufnego traktowania tych danych. W przypadku zlecania określonych usług podmiotom zewnętrznym (np. z zakresu obsługi księgowej) zawieramy z nimi stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i dbamy o to, by podmioty te zapewniały taki sam stopień ochrony danych osobowych, jaki jest stosowany przez naszą firmę.

Nasze działania z zakresu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych są regularnie kontrolowane i na bieżąco modyfikowane zgodnie z aktualnym stanem rozwoju technicznego oraz obowiązującymi przepisami.

 

19. Zmiana naszych przepisów o ochronie danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych działań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych, jeśli jest to konieczne ze względu na rozwój techniczny lub też obowiązujący stan prawny. W takich przypadkach będziemy wtedy również odpowiednio modyfikować nasze informacje i wskazówki dotyczące ochrony danych. Prosimy zatem o uwzględnianie każdorazowej aktualnej wersji naszej Polityki o ochronie danych.

 

20. Zgody

Jeśli będziemy potrzebować Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych, to poprosimy o nią, i wykorzystamy te dane do celów podanych w związku z udzieloną zgodą. Państwa zgody są protokołowane cyfrowo.

Mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoje zgody ze skutkiem na przyszłość. W tym celu prosimy napisać na adres: Eschenbach Optik Polen Sp. z o.o. , ul. Biedronki 60, 02-959 Warszawa, Polska, lub wysłać maila na adres: datenschutz@eschenbach-optik.com.

 

21. Formularz kontaktowy

Jeśli w celu nawiązania kontaktu korzystają Państwo z naszego formularza kontaktowego, to prosimy tam Państwa o podanie informacji osobowych. Abyśmy mogli odpowiedzieć na zapytanie konieczne jest podanie przez Państwa aktualnego adresu mailowego. Inne dane dotyczące Państwa osoby są dobrowolne.

Podane przez Państwa informacje są przetwarzane dalej drogą mailową. Państwa dane zapisywane są na chronionych serwerach z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Przetwarzanie danych w celu nawiązania z nami kontaktu odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa dobrowolnie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Klikając na przycisk „wyślij“ wyrażąją Państwo zgodę na przetwarzanie informacji kontaktowych do wyżej wymienionych celów. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, to muszą Państwo przerwać tę procedurę. Formularz kontaktowy nie zostanie wtedy wysłany, i nie będzie miało miejsca przetwarzanie Państwa danych.

Mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Jeśli chcieliby Państwo odwołać swoją zgodę, to prosimy wysłać maila na adres: datenschutz@eschenbach-optik.com.

Wykorzystujemy Państwa dane tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla opracowania Państwa zapytań i w celu prowadzenia dalszej korespondencji z Państwem. Dane zebrane przez nas w związku z korzystaniem przez nas z formularza kontaktowego są u nas zapisywane w celu opracowania zapytania i na wypadek pojawienia się dodatkowych pytań, i dane te są kasowane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, po zrealizowaniu Państwa zapytania, o ile nie występuje inny ustawowy obowiązek ich przechowywania.

 

22. Prawa osób, których dane dotyczą

Jeśli przetwarzamy Państwa dane, to jako osoby, których dane dotyczą, mają Państwo szeroki zakres praw, które są szczegółowo wymienione poniżej:

a) Prawo do informacji

Zgodnie z art. 15 Europejskiego rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych w każdej chwili mogą Państwo otrzymać informacje na temat przetwarzanych przez nas Państwa danych. W szczególności mogą Państwo prosić o informacje dotyczące celów przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych oraz planowego okresu ich zapisania.

Żądania informacji prosimy kierować drogą mailową na adres: datenschutz@eschenbach-optik.com.

b) Prawo do korekty lub uzupełnienia danych

W przypadku gdy stwierdzicie Państwo, że Państwa dane, które są przetwarzane przez administratora, są nieprawidłowe lub też niekompletne, przysługuje Państwu, zgodnie z art. 16 RODO, prawo do żądania sprostowania tych danych lub też ich uzupełnienia. W tym celu prosimy o kontakt na ww. dane naszej firmy.

c) Prawo do usunięcia danych

Zgodnie z art. 17 RODO mogą Państwo zażądać usunięcia Państwa danych, jeśli: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, jeżeli cofnęliście Państwo zgodę na ich przetwarzanie (i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania), jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub w sytuacji, kiedy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator. Poza tym mogą Państwo zażądać usunięcia danych, jeśli złożyli Państwo sprzeciw dotyczący ich przetwarzania, i kiedy nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania. W tym celu prosimy o kontakt na ww. dane naszej firmy.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zgodnie z art. 18 RODO mają Państwo prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a) kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) kiedy wnieśliście Państwo, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

W tym celu prosimy o kontakt na ww. adres e-mail.

e) Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, które zostały dosatrczone administratorowi, oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, jeżeli:
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych przysługuje Państwu prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

W tym celu prosimy o kontakt na ww. adres e-mail.

 

23. Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo, zgodnie z art. 21 RODO, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będzie nam już wolno przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ponadto jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, możecie Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu prosimy przesłać wiadomość e-mail na adres: datenschutz@eschenbach-optik.com.

 

24. Pytania, wnioski i zażalenia dotyczące ochrony danych

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszej Polityki prywatności lub przetwarzania Państwa danych osobowych lub jeśli chcecie Państwo zgłosić wnioski/zażalenia lub skargi dot. przetwarzania Państwa danych, to prosimy o kontakt z nami:

Rechtsanwaltskanzlei Costard
Kanzlei für IT-Recht und Datenschutz
Rechtsanwalt Thomas P. Costard
EUROCOM Businesspark
Lina-Ammon-Straße 9
90471 Nürnberg/Norymberga
Deutschland/Niemcy
Telefon: +49 911 790 30-34
Telefax: +49 911 790 30-35
e-mail: costard@it-rechtsberater.de
www.it-rechtsberater.de

 

25. Prawo do złożenia skargi w instytucji nadzoru

Dodatkowo chcielibyśmy poinformować Państwa, że przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli jesteście Państwo zdania, że przetwarzanie dotyczących Was danych narusza przepisy RODO. Możecie Państwo skontaktować się z polskim organem nadzorczym ds. ochrony danych pod następującym adresem:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa,
Telefon: + 48 22 53 10 300
E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

Strona główna: https://www.uodo.gov.pl